Qi Chen Wang, BG0COH will be active as B7/BG0COH from Guangzhou, Guangdong, China.
He is working on HF Bands.
QSL via BG0COH direct, LOTW.
Ads for direct QSL:
Qi chen Wang, 102 Unit:4 Building:6 BaiXin Residential quarters Dongda Liang -West street, Tianshan District, Urumqi, Xinjiang, China.


B7/BG0COH Guangzhou, Guangdong, China

Guangzhou, Guangdong, China. Author - Ip Chi Wai Jonathan.